Tiến độ thanh toán

Phí bảo trì 2% được thanh toán cùng với Đợt Bàn Giao Nhà.